Pirkimo Sąlygos

1. Bendrosios sąlygos:
1.1. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, kurių vienas tenka Pirkėjui, kitas Pardavėjui.
1.2. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai ar papildymai yra atliekami raštu ir tvirtinami sutarties šalių parašais.
1.3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja iki visų sąlygų įvykdymo.
2. Garantija ir kokybė:
2.1. Minkštiems baldas yra suteikiamas 24 mėnesių garantijos terminas.
2.2. Garantinis talonas yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir pristatoma Pirkėjui kartu su Prekėmis .
2.3. Pardavėjas nėra atsakingas už prekės kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas Prekes naudojo ne tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė, instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, laikymo, naudojimo taisykles, taip pat, jeigu matomi kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo veiksmų.
2.4 Pirkėjas pirkdamas Prekę sutinka ir patvirtina, kad:
2.5. jei Prekės yra užsakomos skirtingu metu (t.y. ne tą pačią dieną), tokiu atvėju Gaminiai bus gaminami skirtingu metu ir tai reiškia, jog gaminiai bus gaminami skirtingomis gamybos partijomis ir todėl skirtingų gamybos partijų gaminiai (audinio, odos atspalvis) gali skirtis;
2.6. tam tikros baldo dalys (atraminė dalis už pagalvių, sėdimųjų dalių šonai, ištiesiamasis čiužinys) yra aptraukiami iš pagalbinio audinio, kurio spalva gali skirtis nuo pagrindinio baldo apmušalo spalvos;
2.7. tarp pateiktų apmušalų pavyzdžių salone ir galutinio produkto galimi atspalvių, tekstūros ar raštų skirtumai;
2.8. baldai pagaminti su natūralia oda ir dirbtine oda yra slidesni negu su gobelenu; Natūralią odą būtina valyti ir impregnuoti
2.9. natūrali oda, dirbtinė oda, gobelenas turi savybę temptis ir tai nelaikoma prekės kokybės trūkumu.
3. Atsiskaitymas ir netesybos:
3.1. Pirkėjas sumoka Pardavėjui 30 proc. Sutarties vertės avansu grynais  arba pavedimu į Pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą per 5 d. nuo Sutarties sudarymo dienos. Likusią sumą už Prekes Pirkėjas sumoka baldų pristatymo dieną grynais arba pavedimu į atsiskaitomąją Pardavėjo sąskaitą prieš pristatant baldus.
3.2. Pardavėjas pasilieka teisę, užsakytas Prekes pristatyti Pirkėjui 10 d. vėliau, nei numatyta Pirkimo – pardavimo Sutartyje, jei netesybos įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės.
3.3. Jeigu Pardavėjas Sutartyje numatyta tvarka ir terminais nepateikia Prekių, Pardavėjas moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nepateiktų Prekių sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
3.4. Jeigu Pirkėjas nevykdo savo mokestinių įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, Pirkėjas moka Pardavėjui 0,02 proc. dydžio delspiningius nuo nesumokėtos  sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
3.5. Jei Pirkėjas, ne dėl Pardavėjo kaltės, atsisako užsakytų prekių, pradėjus jų gamybą, Pardavėjas turi teisę pasilikti avansą, sunaudotų medžiagų ir darbų, susijusių su užsakymo vykdymu, kompensavimui.
4. Baldų priėmimas – perdavimas:
4.1.Pirkėjas  privalo užtikrinti, kad būtų laisvi ir neužstatyti praėjimai bei patalpos, į kurias bus įnešami ir surenkami baldai, taip pat turi būti sudarytos
visos sąlygos,Prekei užnešti ir/ar surinkti
4.2. Statybos ,remonto ar kitokie darbai, galintys turėti įtakos Prekės užnešimui ir surinkimui, saugumui ir kokybei, patalpose turi būti baigti iki prekės pristatymo dienos. 
4.3. Pardavėjui pristačius baldus, Pirkėjas priima juos, pasirašydamas priėmimo – perdavimo aktą ir sąskaitą-faktūrą, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kuriuo Pirkėjas pripažįsta, kad Pardavėjui pretenzijų neturi.
4.4 Jei Pardavėjas nepristato baldų, o Pirkėjas atsiima pats (iš prekybinės ir/ar gamybinės vietos), tai prieš atsiimdamas Prekę Pirkėjas privalo ją apžiūrėti ir pasirašyti priėmimo – perdavimo aktą ir sąskaitą-faktūrą, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis, kuriuo Pirkėjas pripažįsta, kad Prekė yra kokybiška, tinkama naudojimui ir Pardavėjui pretenzijų neturi.
4.5. Jei nustatoma, kad baldai neatitinka šios sutarties reikalavimų, Pardavėjas per 30 darbo dienų  juos pašalina.
5. Papildomos paslaugos:
5.1. Transporto paslauga apima Prekės atvežimą, Pirkėjo nurodytu adresu, tačiau neapima užnešimo į patalpas;
5.2. Užnešimo paslauga apima užnešimą į patalpą pagal pasirinktą aukštį, tačiau neapima prekės išpakavimo, kitų patalpoje esančių baldų išrinkimo bei
 išnešimo paslaugos.
5.3. Surinkimo paslauga apima prekės išpakavimą, surinkimą, ir nuo prekės likusių šiukšlių, išvežimą.
5.4. Įkainiai už 5.1, 5.2, 5.3 punktuose numatytas paslaugas aptariami ir užfiksuojami Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje.
5.5. Jei Pirkėjas atsisako 5.3 punkto paslaugos, jam įduodama baldų surinkimo instrukcija, kurios nesilaikant, atsiranda tam tikri baldų defektai (klibėjimas,
girgždėjimas), už kuriuos atsako pats Pirkėjas. Jei atvykus Pardavėjui yra nustatoma, kad defektai įvyko dėl Pirkėjo kaltės (instrukcijos nesilaikymas)
Pardavėjas šalina trūkumus už papildomą mokestį.
6. Ginčų sprendimo tvarka:
6.1. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos teisiniais aktais ir Sutarties nuostatomis.
6.2. Kilus ginčams dėl Sutarties ar priedų prie jos, Šalys imsis visų priemonių taikiai juos sureguliuoti tarpusavio derybose.
6.3. Šalims nepavykus taikiai sureguliuoti tarpusavio ginčų, šie yra nagrinėjami Klaipėdos miesto apylinkės teisme.